Podporení z grantu Podaná ruka I.

 • Alex Kalanin
 • Jakub Bekeš
 • Kristián Polgár
 • Ema Elena Sedmáková
 • Max Špánik
 • Lenka Hnidziková
 • Peter Prcin
 • Michaela Kruželová
 • Maximilián Kolesár
 • Peter Václavik
 • Lukáš Adamec
 • Viktória Vigašová
 • Filip Magula
 • Juraj Javor
 • Eliška Országhová
 • Andrej Bachura
 • Ema Čížiková
 • Marek Gombita
 • Lenka Podhradská
 • Sarah Hlavatsová
 • Patrik Gandžala
 • Sabína Fajnorová
 • Martin Hlavatý
 • Andrej Bachura
 • Barbora Valentová
 • Martina Dugasová
 • Ondrej Koščák
 • Richard Katrenčík
 • Tobias Benko
 • Peter Janov
 • Tomáš Zajíc
 • Elis Meszárosová
 • Juraj Píšťanský
 • Daniel Vojtek
 • Jana Hrabovská
 • Veronika Vašková
 • Natália Chudadová
 • Miroslav Vráb
 • Marek Čižmár
 • Ela Ivaničová

Podmienky grantového programu:

 • Program je otvorený od 1.9.2017 pre slovenských a českých členov Klubu Nadácie ADELI bez obmedzenia veku.
 • Žiadatelia môžu v tomto programe získať príspevok do výšky 500 Eur na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center v Piešťanoch.
 • V prípade nových členov Klubu Nadácie ADELI je potrebné, aby v ADELI Medical Center bola lekárska správa pacienta posúdená lekárom z ADELI a pacient bol na pobyt indikovaný.
 • Získaný príspevok je možné použiť na rehabilitáciu v ADELI Medical Center, hyperbarickú oxygenoterapiu v centre OXYMED, na ubytovanie a stravovanie v ADELI Medical Center počas rehabilitačného pobytu.
 • Príspevok je potrebné vyčerpať do konca roka 2017.

Kritériá na posudzovanie a výber uchádzačov o príspevok:

 • Aktívna spolupráca rodiny a blízkych na liečbe a  rozvoji hendikepovaného člena rodiny.
 • Aktívna snaha o finančné a hmotné zabezpečenie rodiny.
 • Aktívna snaha o získavanie prostriedkov na liečbu z rôznych zdrojov.
 • Prostriedky k dispozícii na pobyt vo výške aspoň 80 % z cenníkovej (nie zvýhodnenej) ceny rehabilitácie.
 • Prednosť (s ohľadom na počet doručených žiadostí a posúdenie vyššie uvedených kritérií) budú mať žiadatelia, ktorí nedostali v roku 2017 finančný príspevok z iného projektu.

Inštrukcie k žiadosti o príspevok:

 • Žiadosť o príspevok nájdete na webe Nadácie ADELI v časti PROJEKTY – Aktuálne projekty a v časti NOVINKY, na FB ADELI Medical Center a v mimoriadnom vydaní newslettra Nadácie ADELI.
 • Žiadateľ je povinný vyplniť všetky položky formulára. V prípade chýbajúcich údajov nemôže byť žiadosť adekvátne posúdená a žiadateľ bude vyzvaný na doplnenie potrebných údajov.
 • Kompletne vyplnený podpísaný formulár spolu s textom žiadosti je potrebné zaslať najneskôr do 30.9.2017:
 • Výsledky budú zverejnené na webovej stránke Nadácie ADELI do 15.10.2017 a zároveň budú zaslané aj mailom na adresy uvedené v žiadostiach o príspevok.
 • Príspevok nie je možné vymáhať právnou cestou.
 • Kontaktná osoba: Stanislava Horvátová, 0911 943 239, stanka.horvatova@www.nadaciaadeli.sk