fbpx

VAŠE 2% IM POMÔŽU POHNÚŤ SA Z MIESTA

Venujte 2% z daní tým, ktorí bojujú za svoje zdravie.

Použitie 2% z daní

Peniaze poukázané Nadácii ADELI sú vždy v plnej výške použité na financovanie liečby.

Transparentnosť

Na vyžiadanie Nadácia ADELI preukáže darcovi spôsob použitia 2%.

Chcem darovať 2%

Ak máte záujem darovať 2% z dane, pripravili sme pre vás stručný postup na poukázanie, či už ste sa rozhodli venovať určitú sumu Nadácii ADELI alebo konkrétnemu pacientovi.

Chcem získavať 2%

Ak máte záujem využiť túto možnosť financovania, prosím, registrujte sa a všetky informácie, oznamy aj tlačivá Vám budú automaticky zasielané mailom.

POSTUP NA POUKÁZANIE 2% Z DANE PRE ROK 2023

Údaje o prijímateľovi 2% potrebné pri vypĺňaní tlačiva:

Obchodné meno: Nadácia ADELI
IČO:                         42 400 970

Pri získavaní 2% z daní máte možnosť osloviť 3 druhy daňovníkov:

 • právnickú osobu
 • fyzickú osobu, ktorá si podáva daňové priznanie sama – napr. živnostníci alebo osoby, ktoré si chcú podať daňové priznanie sami
 • zamestnanca – osobu, za ktorého robí ročné zúčtovanie zamestnávateľ

Tlačivá k 2% z daní na stiahnutie

POTVRDENIE O ZAPLATENÍ DANE ZA ROK 2023

VYHLÁSENIE NADÁCIA ADELI
ZA ROK 2023

Stručný postup na poukázanie 2% z dane

Postup na poukázanie 2% z dane pre zamestnanca

15.2.2024 – zamestnanec do tohto termínu požiada zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň – tlačivo Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania  preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti –  číslo tlačiva ŽIA38v22_1

V tejto Žiadosti  Zamestnanec vyznačí v časti VII znakom X požiadavku  o vystavenie    potvrdenia o zaplatení dane na účely § 50 zákona  (§ 39 ods. 7 zákona) o dani z príjmu.

Na jeho základe Zamestnanec z riadku 24 potvrdenia vypočíta 2% (3% v prípade dobrovoľníckej činnosti v rozsahu najmenej 40 hodín) a vyplní tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby. V prípade vyplnenia 3% je prílohou Vyhlásenia aj Potvrdenie o dobrovoľníctve.

Ak získavate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každý oslovený zamestnanec urobil kópiu týchto 2 tlačív – Potvrdenia o zaplatení dane a Vyhlásenia – STIAHNUŤ TU, a ak poukazuje 3%, aj kópiu Potvrdenia o dobrovoľníctve.

30.4.2024 –zamestnanec doručí alebo pošle poštou na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane spolu s Vyhlásením, a ak vyznačí 3% , aj Potvrdenie o dobrovoľníctve.

Poznámka: Zamestnanec si môže vybrať iba jedného prijímateľa, ktorému daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

Postup na poukázanie 2% z dane pre fyzickú osobu, ktorá si daňové priznanie podáva sama

Fyzická osoba vyplní daňové priznanie typu A alebo B a vypočíta si výšku 2% z dane. Priamo v tomto tlačive vyplní aj údaje o poukázaní 2%.

Ak získavate 2% z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každá oslovená fyzická osoba urobila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o nadácii a sume 2%, ak poukazuje 3%, aj kópiu Potvrdenia o dobrovoľníctve.

31.3.2024 – termín podania daňového priznania na príslušný daňový úrad (v mieste bydliska) a termín zaplatenia daňovej povinnosti, pokiaľ si ako daňovník oznámením nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania  najneskôr do 30. 6. 2024, v prípade príjmov zo zahraničia do 30. 9. 2024. V prípade vyplnenia (poukázania) 3% je prílohou daňového priznania aj Potvrdenie o dobrovoľníctve.

Poznámka: Fyzická osoba si môže vybrať iba jednu organizáciu, ktorej daruje svoje 2%. Minimálna výška dane na poukázanie 2% predstavuje 3 €.

Postup na poukázanie 2% z dane pre právnickú osobu

Právnická osoba vyplní daňové priznanie a vypočíta si výšku 1% (2%) z dane. Priamo v tomto DP vyplní aj údaje o prijímateľovi 1% (2%).

2% z dane môže poukázať právnická osoba v prípade, že počas roka 2023 až do termínu na podanie DP poskytla finančný dar vo výške min. 0,5% z dane na verejnoprospešný účel. 1% môže poukázať každá právnická osoba ak je výška na poukázanie dane minimálne 8€ a ak je (bude) daň z príjmu právnickej osoby zaplatená v lehote na podanie daňového priznania.

Ak získavate 1% (2%) z daní pre konkrétneho pacienta je dôležité, aby Vám každá oslovená právnická osoba urobila kópiu tej strany daňového priznania, na ktorej sa vypisujú údaje o prijímateľovi a sume 1% (2%).

Poznámka: Právnická osoba má možnosť vybrať si z ľubovoľného počtu prijímateľov, ktorým sa rozhodla takouto formou pomôcť. Minimálna výška dane na poukázanie pre jednu organizáciu však musí byť aspoň 8 €.

V termíne podania daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024, pokiaľ si daňovník oznámením nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania najneskôr do 30. 6. 2024, v prípade príjmov zo zahraničia do 30. 9. 2024 je  treba podať elektronicky daňové priznanie a zaplatiť daňovú povinnosť.

Keď budete mať vyzbierané kópie potrebných dokumentov od všetkých subjektov, ktoré ste oslovili, prosím, zašlite nám ich najneskôr do
31.7.2024 buď:

 • e-mailom na adresu: monika.lazarcikova@nadaciaadeli.sk
 • poštou na adresu: Nadácia ADELI,
  Hlboká 45, 921 01 Piešťany
 • osobne do ADELI Medical Centra
  zástupcom Nadácie ADELI
 • nezabudnite pripísať pre koho sú prostriedky
  z 2% určené (meno a priezvisko, príp. rodné číslo pacienta)

Číslo účtu Nadácie ADELI nepotrebujete, pretože darované finančné prostriedky prevádza na náš účet priamo príslušný daňový úrad. Vy platíte celú daň svojmu daňovému úradu. Daňové úrady majú 90 dní na to, aby nám poukázali prostriedky z 2% na náš účet.

Finančné prostriedky z 2%, ktoré prídu na účet Nadácie ADELI sa dajú použiť na:

 • rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Centre
 • hyperbarickú komoru v Oxymed Centre
 • ubytovanie a stravu počas rehabilitačného
  pobytu v našich ubytovacích priestoroch
 • na všetky doplnkové terapie

Registrácia

Ak sa rozhodnete získať 2% z daní prostredníctvom Nadácie ADELI,
prosíme, zaregistrujte sa pomocou doleuvedeného formulára.

Registrácia slúži na zlepšenie komunikácie počas obdobia získavania 2% z daní a zasielanie dôležitých organizačných informácií.

Členovia klubu Nadácie ADELI túto registráciu nevyplňujú. Z členstva automaticky vyplýva on-line sledovanie financií na Vašom účte prostredníctvom Vašej klubovej karty.

Sme radi, že ste sa rozhodli stať členom klubu Nadácie ADELI.
Ročný členský poplatok vo výške 10,- Eur prosíme uhradiť hneď po zaregistrovaní.
Každý ďalší rok sa poplatok uhrádza vždy do konca januára na číslo účtu:
IBAN: SK72 1100 0000 0029 4201 1730
BIC(SWIFT): TATRSKBX

Pri registrácii prosíme zadávať údaje s diakritikou.

Registracia do klubu
Mám záujem o
Súhlas so spracovaním osobných údajov
© 2024 Nadácia ADELI. Všetky práva vyhradené.