Ochrana osobných údajov

Vážení pacienti,

V NADÁCII ADELI si uvedomujeme dôležitosť ochrany osobných údajov, preto jej venujeme náležitú pozornosť. Je pre nás dôležité, aby vaše osobné údaje boli v bezpečí. Všetky osobné údaje, ktoré sú získavané počas vašej návštevy na našich stránkach sú spracovávané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“). Vzhľadom na to, že dňa 25. 5. 2018 nadobudlo účinnosť nariadenie Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, je potrebné, aby sme od vás získali súhlas, ktorý zodpovedá novým požiadavkám.

Vždy, keď poskytnete svoje osobné údaje prostredníctvom webu, súhlasíte zároveň so zhromažďovaním, používaním a sprístupňovaním predmetných údajov. Dobrovoľným vyplnením vašich osobných údajov nám týmto dávate súhlas s ich spracovaním v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.

Prostredníctvom tohoto prehlásenia o zásadách ochrany osobných údajov objasníme spôsob zhromažďovania a využívania osobných údajov získaných od Vás, ako návštevníkov webu www.nadaciaadeli.sk, ktorého je Nadácia ADELI  prevádzkovateľom.

Prečítajte si, prosím, nižšie uvedené informácie o spracúvaní osobných údajov a ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky k vami poskytnutému súhlasu, zavolajte na našu linku: +421 33/32 172 30 alebo pošlite e-mail na: info@www.nadaciaadeli.sk.

1. KTO JE SPRÁVCA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Správca osobných údajov je spoločnosť, ktorá určuje účel a prostriedky spracovávania osobných údajov – Nadácia ADELI.

2A. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME PRI REGISTRÁCII DO KLUBU?

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje – meno a priezvisko pacienta, dátum narodenia, meno a priezvisko kontaktnej osoby, adresa bydliska.
 • Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa.
 • Sociodemografické údaje – štatistické údaje o veku, pohlaví.
 • Informácie o využití prostriedkov z projektov – do akých projektov ste boli v minulosti zapojený, informácie o využívaní poskytnutých daroch, projektoch, verejných zbierkach.
 • Geolokačné údaje – geolokačné údaje z webového prehliadača.

Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v registračnom formulári, prípadne ste ich uviedli na ďalších formulároch a dokumentoch.

Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov a evidencií. Vaše osobné údaje tiež môžu pochádzať od tretích osôb, ktoré sú s nimi oprávnené zaobchádzať.

NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na niektorú z nižšie uvedených činností:

 • automatizované spracúvanie osobných údajov s cieľom prispôsobiť našu ponuku vašim individuálnym potrebám,
 • pravidelne vylepšujeme našu web stránku na základe informácií a spätnej väzby, ktorú nám poskytujete,
 • vaše informácie nám pomáhajú efektívne odpovedať na vaše požiadavky a potreby,
 • vaše informácie, nebudú nikdy postúpené tretím stranám bez vášho súhlasu, s výnimkou údajov nutných na spracovanie platobných transakcií,
 • na spracovanie žiadostí projektov, verejných zbierok a pod.
 • na spracovanie finančnej databázy,
 • na zverejnenie príbehov, verejných zbierok pacientov na našej webovej stránke,
 • na odosielanie e-mailov – e-mailová adresa, ktorú ste zadali na našich stránkach môže byť použitá na odosielanie noviniek na nadácii, informáciách o aktuálnych projektoch, o pripravovaných akciách, atď.

AKO DLHO BUDEME SPRACÚVAŤ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?

Súhlas ste udelili na obdobie trvania registrácie na nadácii a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď váš súhlas odvoláte. Ak nie ste, ani sa nestanete klientom nadácie, váš súhlas bude v platnosti 5 rokov od udelenia alebo do momentu, keď ho odvoláte.

Po uplynutí príslušného času budú vaše osobné údaje vymazané, ale iba v rozsahu a na účely, pre ktoré podľa právnych predpisov nie je potrebný súhlas.

2B. AKÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME PRI REGISTRÁCII NA ODBER NEWSLETTRA?

Spracúvame nasledujúce kategórie osobných údajov:

 • Základné identifikačné údaje – meno a priezvisko pacienta, príp. zákonného zástupcu.
 • Kontaktné údaje – e-mailová adresa.

Z AKÝCH ZDROJOV OSOBNÉ ÚDAJE POCHÁDZAJÚ?

Osobné údaje uvedené v predchádzajúcom bode získavame priamo od vás. Tieto osobné údaje uvádzate v registračnom formulári, prípadne ste ich uviedli na ďalších formulároch a dokumentoch.

NA AKÉ ÚČELY STE POSKYTLI SVOJ SÚHLAS?

Informácie, ktoré spracovávame môžu byť použité na:

 • účely zasielania newslettra – zasielanie noviniek na nadácii, informáciách o aktuálnych projektoch, o pripravovaných akciách atď.

3. KTO MÔŽE MAŤ PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM?

Na spracúvanie údajov môžu mať k vašim údajom prístup aj ďalšie subjekty, ktoré spracúvajú osobné údaje ako tzv. sprostredkovatelia, ktorých úlohou je poskytovať služby spoločnosti. Napríklad to môžu byť externé spoločnosti, ktoré spravujú naše systémy alebo iné služby zabezpečujúce riadny chod spoločnosti. S uvedenými sprostredkovateľmi máme uzatvorenú zmluvu o spracúvaní osobných údajov, na základe čoho sú tiež povinní dodržiavať striktné pravidlá ochrany osobných údajov.

4. AKÉ SÚ VAŠE PRÁVA PRI SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Riadne spracúvanie vašich osobných údajov je pre spoločnosti v Slovenskej republike dôležité a ich ochrana je úplnou samozrejmosťou. Pri spracúvaní osobných údajov môžete uplatniť nasledujúce práva:

 • Informácie o spracúvaní vašich osobných údajov
 • Právo na prístup k osobným údajom
 • Právo na opravu
 • Právo na výmaz (právo byť zabudnutý)
 • Právo na obmedzenie spracovania
 • Právo na prenositeľnosť údajov
 • Právo uplatniť námietku a automatizované individuálne rozhodovanie
 • Právo podať sťažnosť Úradu na ochranu osobných údajov

Kde môžete práva uplatniť?

Jednotlivé práva môžete uplatniť v spoločnosti, a to telefonicky na linke: +421 33/32 172 30 poslaním e-mailu na adresu: info@www.nadaciaadeli.sk alebo písomnou žiadosťou zaslanou do sídla spoločnosti alebo na korešpondenčnú adresu: Nadácia ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany .

5. AKO MÔŽETE ODVOLAŤ SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov je založený na princípe dobrovoľnosti. To znamená, že ho môžete kedykoľvek odvolať. Nechcete ďalej dostávať ponuky o  aktivitách nadácie, projektoch a  možnostiach financovania liečby, je to  vaše rozhodnutie a úplne ho rešpektujeme.

Čo má odvolanie súhlasu obsahovať?

 • Kto odvolanie podáva. Uveďte, prosím, vaše meno a priezvisko, adresu bydliska a dátum narodenia, aby sme vás vedeli identifikovať.
 • Informáciu, že si neželáte, aby sme spracúvali vaše osobné údaje. Ak by ste chceli dostávať iba vybrané ponuky, uveďte, prosím, o aké ponuky ide, aby sme vám mohli vyhovieť.
 • Váš vlastnoručný podpis.

Akým spôsobom môžem odvolanie poslať?

Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov je možné poslať  v písomnej podobe na korešpondenčnú adresu spoločnosti alebo e-mailom na info@www.nadaciaadeli.sk a my vás odhlásime.