Organizačné pokyny k edukačným seminárom

Nadácia ADELI v spolupráci s ADELI Medical Center organizujú edukačné semináre pre širšiu a odbornú verejnosť s cieľom zvyšovať úroveň vedomostí a zručností verejnosti a zlepšovať tak kvalitu života telesne a kombinovane hendikepovaných detí a dospelých a detí zaostávajúcich vo vývoji.

Aktuálne pripravované semináre budú zverejňované na webovej stránke Nadácie ADELI, facebookovej stránke ADELI Medical Center, prípadne na ďalších relevantných sieťach.

Prihlásiť sa na seminár je možné vyplnením a odoslaním prihlasovacieho formulára na aktuálne pripravovaný seminár na webe Nadácie ADELI, prípadne priamo u kontaktnej osoby: Ing. Stanislava Horvátová, 0911 943 239, stanka.horvatova@www.nadaciaadeli.sk

Zmluvný vzťah medzi organizátorom edukačného seminára a jeho účastníkom vzniká prihlásením na seminár. Po korektnom odoslaní prihlasovacieho formulára Vám bude mailom zaslaná potvrdzovacia správa o prijatí registrácie. V krátkom čase na to Vás bude kontaktovať zodpovedná osoba, ktorá zároveň zodpovie všetky Vaše prípadné otázky.

Prihlásenie na seminár je záväzné.

Účastnícky poplatok sa uhrádza hotovostným vkladom alebo bezhotovostným prevodom na účet uvedený v prihlasovacom (registračnom) formulári pri konkrétnom seminári. Pre správnu identifikáciu platby má každý seminár svoj variabilný symbol a ako identifikátor účastníka seminára slúži jeho meno a priezvisko uvedené v poznámke platby.

Pokiaľ sa z akéhokoľvek dôvodu nemôžete seminára, na ktorý ste sa prihlásili, zúčastniť, kontaktujte nás, prosím. Podmienky pre zrušenie účasti na seminári a vrátenie zaplateného účastníckeho poplatku budú uvedené pri každom organizovanom seminári.

Na zabezpečenie kvalitného priebehu seminárov bude počet ich účastníkov limitovaný a informácia o maximálnom počte účastníkov bude uvedená pri každom seminári osobitne. Pokiaľ bude o určitý druh seminára zvýšený záujem, veľmi radi ho zopakujeme. Pokiaľ sa nenaplní minimálny počet účastníkov stanovený na daný seminár, vyhradzujeme si právo seminár v danom termíne zrušiť a ponúknuť náhradný termín alebo vrátiť zaplatený účastnícky poplatok.

Pokiaľ z objektívnych a vážnych dôvodov nastane pri príprave seminárov podstatná zmena (zmena prednášajúceho, úprava programu seminára a iné), budeme Vás informovať.

Všetky Vaše otázky, pripomienky, ako aj námety na témy seminárov, ktoré by Vás zaujímali, adresujte, prosím, na kontaktnú osobu v oblasti vzdelávania v ADELI Medical Center a Nadácii ADELI:

Ing. Stanislava Horvátová
Tel.: 0911 943 239
E-mail: stanka.horvatova@www.nadaciaadeli.sk