EMIL OPEN 2019 BRNO

8. ročník Európskych hier hendikepovanej mládeže

Športovať a zažívať potešenie zo slobodného pohybu je snom mnohých ľudí so zdravotným postihnutím. Šport je radosť, nadšenie i uvoľnenie. Ponúka tiež nové priateľstvá a možnosť zabudnúť na každodenné starosti. A práve preto chceme mladým hendikepovaným ľuďom dať rovnakú šancu, akú majú všetci ostatní. Len tak pochopia, že naozajstná snaha a odhodlanie majú zmysel a sú podporované. 

Vďaka Európskym hrám hendikepovanej mládeže dostanú mladí športovci s hendikepom možnosť športovať s mládežou, nájdu si nových priateľov a spoločne tak prispejú k odstraňovaniu zbytočných predsudkov a vzájomného ostychu. Európske hry umožnia mladým športovcom s postihnutím ukázať to najlepšie, čo v nich je a získať tak dôležité a mnohokrát chýbajúce sebavedomie.

PREDSTAVENIE EMIL OPEN 2019

Usporiadateľ:
Emilova sportovní, z.s. –  Brno
Spolok je organizáciou Nadačného fondu Emil

Názov projektu:
8. Letné Európske hry hendikepované mládeže Emil Open

Termín konania:
12. – 16. júna 2019

Miesto konania:
Brno, Česká republika

Partneri projektu:
Odborný sportovní garant: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií

Za podpory:
Juhomoravského kraja, Štatutárneho mesta Brna

Kontakty:
Pavel Zbožínek, prezident organizačného výboru, zbozinek@emilopen.cz
Natálie Bilová, viceprezidentka organizačného výboru, bilova@emilopen.cz

Čo je EMIL OPEN?

EMIL OPEN – Európske hry hendikepované mládeže sú medzinárodným športovým a spoločenským stretnutím mladých ľudí so zdravotným postihnutím. Očakávaným počtom účastníkov, medzinárodným poňatím ako aj rozsahom športových aktivít, sprievodného a kultúrneho programu, predstavujú ojedinelú akciu európskeho formátu.

Cieľová skupina: mládež so zdravotným postihnutím vo veku od 10 do 26 rokov (telesné, zrakové, sluchové, mentálne a kombinované postihnutie).

Športy a športoviská

Upresnenie kategórií: 

Open je otvorená všetkým jedincom z cieľovej skupiny – začínajúcim i pokročilým bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú registrovaní v športových kluboch, ale v súčasnosti majú isté tréningové skúsenosti v rôznych typoch športových súťaží a na rôznych výkonnostných úrovniach. Súťaží sa podľa modifikovaných medzinárodných pravidiel, ktoré sú prispôsobené tejto športovej úrovni. Táto kategória dáva možnosť mládeži so zdravotným postihnutím, ktorá ešte len začína športovať alebo športuje rekreačne, stretnúť sa vo „veľkom športovom svete“ so svojimi športovými vzormi. 

Masters je určená pre športovcov so zdravotnou klasifikáciou v danom športe (napr .: S 10, TT 7). 

Mixed zahŕňa osobitný program určený pre spoločné aktivity hendikepovaných a intaktných športovcov. Táto kategória je jednou zo súčastí inkluzívneho poslania hier. Je odporúčané  a zároveň vítané, aby sa do tejto kategórie hier zapojil aj sprievod. 

HARMONOGRAM HIER

POSLANIE EMIL OPEN

  • Možnosť porovnať si sily v rôznych športových disciplínach a zoznámiť sa so športom na vyššej úrovni. U väčšiny zúčastnených sa bude jednať o prvý kontakt so športovcami z iných krajín a so súťažením na medzinárodnej úrovni. Vďaka intenzívnemu športovému zážitku podporia hry nielen športový, ale aj osobnostný rozvoj hendikepovaných účastníkov. Okrem športového zápolenia sa bude jednať prevažne  o príležitosť priateľského stretnutia mladých ľudí s hendikepom z rôznych európskych krajín.
  • Umožniť amatérskym hendikepovaným športovcom zúčastniť sa pretekov a stretnúť sa tak so vzormi z radov výkonnostných športovcov. Veľký motivačný potenciál má predpokladaná účasť tímov až z 20 krajín Európy. Vďaka súťažiam podľa športových pravidiel a v krásnom športovom prostredí môžu športovci zažiť nezabudnuteľnú atmosféru medailového dekorovania s verejným ocenením vlastných výkonov.
  • Maximálna podpora sociálnej inklúzie detí a mladých ľudí so zdravotným postihnutím, a to prostredníctvom športových aktivít určených pre zmiešané tímy mladých ľudí s postihnutím a intaktnej mládeže. Ďalším výrazným prvkom podporujúcim sociálne začlenenie zdravotne postihnutých je aktívne zapojenie dobrovoľníkov z radov žiakov a študentov bežných škôl.
  • Priblíženie športu hendikepovaných širokej verejnosti s cieľom odbúravať predsudky a bariéry. V Českej republike žije cez jeden milión osôb so zdravotným postihnutím. Táto téma často nie je zo strany verejnosti vnímaná pozitívne a nie je mu venovaná dostatočná pozornosť. Predovšetkým u poúrazových zraneniach má šport a celková aktívna rehabilitácia významný podiel na psychickom aj fyzickom stave daného jedinca.

Viac info nájdete na stránke Nadačného fondu EMIL tu: https://www.emilopen.cz/ 

Tešíme sa na Vás v júni v Brne!  

GALÉRIA EMIL OPEN 2019