fbpx

Logopedické centrum

Logopédia tvorí neoddeliteľnú súčasť neurorehabilitačnej liečby  v ADELI Medical Centre. Odbornú logopedickú starostlivosť vykonáva tím špecialistov v odbore klinická logopédia. Ich pracovnou náplňou je logopedická diagnostika, terapia a poradenstvo. Táto služba je poskytovaná aj v novootvorenom externom logopedickom centre Logopea.

V rámci logopedickej starostlivosti sa predovšetkým usilujeme prekonať alebo zmierniť prekážky v komunikácii vzniknutej v dôsledku narušenej komunikačnej schopnosti. Naším cieľom je umožniť a uľahčiť naším klientom v čo najväčšej miere aktívny život.

Pracujeme s rozličnými formami a stupňami neurologického postihnutia, s deťmi od raného veku, dospelými a klientmi až do neskorej staroby.  Reč nie je však jediným cieľom našej logopedickej starostlivosti.

Pri diagnostike sa zameriavame  okrem variabilných porúch komunikačnej schopnosti klienta aj na stav oromotorického systému (vrátane dýchania)  ako aj spôsobu príjmu potravy.

Logopedická terapia je zameraná na korekciu rečových/jazykových funkcií, na rozvíjanie kognitívnych (poznávacích), percepčných (vnemových) a motorických schopností našich klientov. Kombinácie rôznych terapeutických techník a metodík individuálne prispôsobujeme stavu rečových funkcií a celkovému stupňu motorického a duševného vývinu každého klienta. Keďže pracujeme s komplexom zdravotných, psychických, sociálnych a pracovných daností musíme zohľadniť i senzomotorický vývin.

S výrazným pozitívnym efektom preto stimulujeme i všetky percepčné modality (zrak, sluch, chuť, čuch, hmat) čím prispievame k intenzívnejšiemu vnímaniu.

Celý terapeutický proces je determinovaný kvalitou informovanosti rodičov/príbuzných o rozsahu  psychomotorickej poruchy. Prognóza závisí aj od ich ďalšej spolupráce. Súčasťou poradenstva je  logopedická inštruktáž k spôsobu pokračovania terapie v domácom prostredí i po ukončení rehabilitačného pobytu.

© 2024 Nadácia ADELI. Všetky práva vyhradené.