Projekt ,,O krok vpred 2016“ s Nadáciou SPP otvorený

Celková suma určená na prerozdelenie je 35 000 EUR. Jeden žiadateľ môže získať príspevok na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Centre do výšky max. 2 000 EUR.

Príspevok je možné použiť len na financovanie liečebného programu, terapií a procedúr súvisiacich s rehabilitačným programom. Nevzťahuje sa na platby za služby súvisiace s pobytom, ako sú náklady na ubytovanie, cestovné, stravné a pod.

Ako postupovať:

Na web stránke www.nadaciaspp.sk, v časti Grantové programy kliknite na oblasť Podpora znevýhodnených a následne na program „O krok vpred“. Tam nájdete formulár žiadosti. Ten si stiahnite, vypíšte, vytlačte a podpíšte. Žiadosť o finančný príspevok musí byť doručená poštou na adresu Nadácia SPP, P.O. BOX 147, 810 00 Bratislava najneskôr do 23.11.2016. Ak ste rehabilitačný pobyt v Adeli centre ešte neabsolvovali, k formuláru priložte aj lekársku správu od neurológa, nie staršiu ako pol roka. Ak ste pobyt už absolvovali, lekársku správu nemusíte prikladať.

Vaša žiadosť bude zaregistrovaná a posudzovaná Výberovou komisiou. Výberová komisia je zložená zo zástupcov Nadácie SPP a zo zástupcov Nadácie Adeli. Pri posudzovaní sa bude prihliadať  aj na sociálnu situáciu žiadateľa. Zoznam vybraných žiadateľov schvaľuje správca Nadácie SPP. Posudzovanie predložených žiadostí Výberovou komisiou trvá približne 3 týždne. Žiadateľ bude o poskytnutí/neposkytnutí príspevku informovaný písomne.

Rehabilitácie je potrebné absolvovať od 1.januára 2017 do 31.júla 2017. Žiadatelia budú o rozhodnutí Výberovej komisie informovaní písomne najneskôr do 16. decembra 2016.

Link na žiadosť:

https://www.nadaciaspp.sk/sk/program-o-krok-vpred