fbpx

PROFILY PREDNÁŠAJÚCICH ODBORNÍKOV

PaedDr. Adelaida Fábianová

Pôsobí ako klinická logopedička, odborný garant a vedúca logopedického centra Logopea v ADELI Medical Center v Piešťanoch.

Po ukončení štúdia odboru klinická logopédia v roku 1998 na Univerzite Komenského v Bratislave pracovala v Univerzitnej nemocnici v Bratislave – Ružinove s pacientami s neurologickými ochoreniami s poškodením centrálneho a periférneho nervového systému. V ADELI Medical Center pôsobí od jeho založenia v roku 2004. Postgraduálne špecializačné štúdium v odbore klinická logopédia absolvovala na Lekárskej fakulte SZU v Bratislave. Svoje praktické poznatky zhrnula vo svojej špecializačnej a doktorantskej práci.

Počas odbornej praxe absolvovala viacero študijných pobytov: v Taliansku (Turín), v Rusku (Sankt Petersburg) so zameraním na postintubačnú dysfóniu, dysfágiu a na orofaciálnu stimuláciu.

Je držiteľkou certifikátov  z diagnostiky a terapie:  Porúch prehĺtania (dysfágie) u detí a dospelých, Dysfunkcie orofaciálneho svalstva a myofunkčnej poruchy, Dyzartrie, používania logopedických sond pri rôznych rečových poruchách, Terapie metodiky orofaciálnej stimulácie logopedickými sondami, Komplexného vyšetrenia hlavových nervov v ambulantnej i klinickej praxi. Je JIAS provider (Johansenova Individualizovaná Auditívna Stimulácia – sluchový tréning postavený na báze počúvanej hudby, individualizovaný podľa hemisferálnej preferencie a vnímaných frekvencií).

V rámci kontinuálneho vzdelávania absolvovala mnohé kurzy, ako napr. Dysglosia, Bazálna stimulácia modul I,II., Možnosti Predikovania zajakavosti, Tréning fonetického uvedomovania podľa Eľkonina, Problematika kŕmenia u detí raného veku a jeho vplyv na rozvoj komunikačných schopností Modul I,II.

Poznatky vyplývajúce z dlhoročnej praxe uplatňuje pri vzdelávaní  logopédov a iných odborníkov, ako i v publikovaní odborných a vedeckých článkov. Venuje sa vedeckým prácam, prednáškovej činnosti na domácich a zahraničných konferenciách. Je autorkou monografie Orofaciálna a bazálna stimulácia a spoluautorkou publikácie Logopedárium. Publikuje aj v odborných časopisoch Efeta a Mondo Aiuto.

Bc. Zuzana Hejduková

Pôsobí ako vedúca fyzioterapeutka oddelenia ranej rehabilitácie ADELI BabyMed v ADELI Medical Center v Piešťanoch.

Absolvovala štúdium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a na Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave vyštudovala Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie. Pod registračným číslom A–0991 je vedená ako členka slovenských fyzioterapeutov.

Je absolventkou kurzov: športovo–rekondičná masáž, lymfodomasáž celého tela, kozmetická lymfomasáž REMSAS Piešťany, bazálna stimulácia I., II. – NCONZO Brno, kurz neurovývojovej terapie Bobath koncept pre deti – Brno, McKenzie – Žilina, kinezioterapia pri osteoporóze – Hlohovec, Bobath NDT základný kurz pre deti – Žilina, Lymfotaping – Praha, DNS Kolář – Banská Bystrica. Aktívne komunikuje anglicky, nemecky, taliansky, rusky, bulharsky. Pracovala na Oddelení nukleárnej medicíny NsP v Trnave, bola generálnym manažérom pre Slovensko – P.E.G, v.o.s. v oblasti distribúcie liekov a špeciálneho zdravotníckeho materiálu. Prevádzkovala Lekáreň u Anjela v Dechticiach.

Od roku 2009 pracuje ako fyzioterapeutka v ADELI a od roku 2011 je vedúcou fyzioterapeutkou oddelenia ranej rehabilitácie ADELI BabyMed. Medzi jej záľuby patrí práca s deťmi, fyzioterapia, kineziológia a jej veľkou snahou je uplatňovať schopnosti a vedomosti v odbore detská rehabilitácia.

© 2024 Nadácia ADELI. Všetky práva vyhradené.