Seminár SENZOMOTORICKÁ STIMULÁCIA I.

STIMULÁCIA VO VÝVINE HRUBEJ A JEMNEJ MOTORIKY DIEŤAŤA Z POHĽADU KLINICKÉHO LOGOPÉDA A DETSKÉHO FYZIOTERAPEUTA.

Starostlivosť o deti so  psychomotorickým oneskorením patrí medzi najnáročnejšie spomedzi rôznych typov postihnutí v ranom veku. Rodičom týchto detí víria v hlavách tisícky otázok. Zároveň si aj odborníci venujúci sa tejto problematike kladú otázky a počas svojho štúdia a praxe nachádzajú odpovede.

VYŽADUJÚ SI TIETO DETI ŠPECIFICKÝ PRÍSTUP? KEDY JE POTREBNÉ VYHĽADAŤ ODBORNÍKA? PREČO ZAČÍNAJÚ TIETO DETI ROZPRÁVAŤ NESKÔR, PRÍPADNE VÔBEC? AKO ICH NAKŔMIŤ? AKO A PREČO SA S NIMI HRAŤ? AKÝM SPÔSOBOM S NIMI CVIČIŤ?

Na tieto a mnohé ďalšie otázky dostanete odpoveď na seminári, ktorý budú viesť odborníčky s mnohoročnou praxou v odboroch klinická logopédia a detská rehabilitácia a fyzioterapia:

 • PaedDr. Adelaida Fábianová, klinická logopedička, garantka logopedického oddelenia a vedúca logopedického centra Logopea v ADELI Medical Centre,
 • Bc. Zuzana Hejduková, vedúca fyzioterapeutka oddelenia ranej rehabilitácie BabyMed v ADELI Medical Centre.

PRE KOHO JE SEMINÁR URČENÝ A AKO VÁM POMÔŽE

Tento seminár je primárne určený pre laickú verejnosť – rodičov, rodinných príslušníkov, blízkych a opatrovateľov zdravotne hendikepovaných detí a detí zaostávajúcich vo vývoji.

Obsahovo sa zameriame na rozpoznanie varovných signálov psychomotorického zaostávania, na zorientovanie v problematike narušenej komunikačnej schopnosti a možnosti jej prevencie, objasníme vývin hrubej, jemnej motoriky a oromotoriky, jedenie, kŕmenie a prispôsobenie stravy u detí a predvedieme oromotorické cvičenia.

TERMÍN A MIESTO KONANIA SEMINÁRA

23. september 2017 v čase od 8:00 do 14:00 hod. v ADELI Medical Center, Hlboká 45, 921 01 Piešťany

MAXIMÁLNY POČET ÚČASTNÍKOV

Maximálne 16 účastníkov vzhľadom na záujem prednášajúcich kvalitne informovať a prakticky naučiť zúčastnených všetky zručnosti, ktoré budú obsahovou náplňou tohto seminára.

ČO VÁM NA SEMINÁRI UKÁŽEME A ČO SA U NÁS NAUČÍTE?

 • Poskytneme vám návody ako podporovať deti zaostávajúce v pohybovom vývoji.
 • Získate užitočné rady smerujúce k aktivácii pohybového a rečového vývinu Vášho dieťaťa.
 • Ukážeme vám ako stimulovať dieťa vo vývine v domácom prostredí.
 • Vysvetlíme vám aká dôležitá je aktivácia rodinného potenciálu a aký vplyv majú rodina a blízki na napredovanie v rečovom vývine dieťaťa.
 • Navrhneme vám špecifické hry a využívanie zdravotných, kompenzačných a iných pomôcok.

ÚČASTNÍCKY POPLATOK

 • 60 Eur / osoba – štandardný poplatok.
 • 50 Eur / osoba – zvýhodnený poplatok pre členov klubu Nadácie ADELI.
 • Poplatok zahŕňa odborný program seminára spojený s prehliadkou ADELI Medical Centra, občerstvenie, informačné materiály o ADELI Medical Centre a Nadácii ADELI s písacími potrebami na seminár.
 • Spôsob úhrady poplatku je súčasťou prihlasovacieho formulára.

PROGRAM SEMINÁRA:

8:00 – 8:30 hod.: Registrácia účastníkov

8:30 – 10:00 hod.: Pohyb a reč

 • Vývin predrečových schopností (sanie, pohyb jazyka, hryzenie, žuvanie, prehĺtanie a ďalšie).
 • Senzomotorické súvislosti (vestibulárny systém, zrak, sluch, hmat, čuch).
 • Vývojová kineziológia (dozrievanie pohybových schopností).

10:00 – 10:15 hod.: Prestávka

10:15 – 11:30 hod.: Odchýlky od normy a možnosti stimulácie

 • Vývin a stimulácia hrubej motoriky.
 • Vývin a stimulácia jemnej motoriky.
 • Vývin a stimulácia oromotoriky.

11:30 – 11:45 hod.: Prestávka

11:45 – 12:45 hod.: Workshop

 • Praktické ukážky rôznych techník.
 • Zapojenie účastníkov seminára do osvojenia si jednotlivých zručností.

12:45 – 13:00 hod.: Prestávka

13:00 – 14:00 hod.: Prehliadka ADELI Medical Centra

 • Prezentácia ako prebieha rehabilitácia a starostlivosť o našich pacientov, prehliadka jednotlivých oddelení spojená s výkladom o poskytovaných terapiách v sprievode vrchnej sestry ADELI Medical Centra.
 • Poskytnutie informácií o možnostiach financovania liečby v ADELI Medical Centre prostredníctvom Nadácie ADELI, ako aj iných dostupných zdrojov.

[vfb id=’5′]