O edukačných seminároch

UČME SA SPOLOČNE NAPREDOVAŤ A POMÁHAŤ TAK TÝM, KTORÍ NAŠU POMOC POTREBUJÚ.

NA MIERU PRE VÁS

Nadácia ADELI rozširuje okruh svojej činnosti a od septembra roku 2017 so začiatkom nového školského roka začína v spolupráci s ADELI Medical Center organizovať edukačné semináre. Našim zámerom je poskytnúť kvalitné informácie z úst odborníkov viacerých špecializovaných odborov a aby každý záujemca dostal to svoje, čo potrebuje, semináre budú špecifikované osobitne pre širšiu verejnosť – laikov a odbornú verejnosť – špecialistov.

SEMINÁRE PRE ŠIRŠIU VEREJNOSŤ

Semináre pre širšiu verejnosť sú určené predovšetkým pre rodičov, rodinných príslušníkov, blízkych a opatrovateľov hendikepovaných detí a dospelých, ako i najmenších detí zaostávajúcich vo vývoji. Semináre pripravujeme tak, aby osoby zodpovedné za každodennú starostlivosť o ľudí so zdravotným hendikepom získali čo najviac zručností a vedomostí v oblasti logopédie, rehabilitácie, včasnej intervencie a mnohých ďalších. Súčasťou seminárov sú praktické ukážky so zapojením ich účastníkov s cieľom osvojiť si naučené zručnosti. Tým získajú väčšiu istotu a zdatnosť v spolupráci s hendikepovanými a pomôžu im tak napredovať aj v domácom prostredí.

SEMINÁRE PRE ODBORNÚ VEREJNOSŤ

Semináre pripravované pre odbornú verejnosť majú multidisciplinárny charakter. Prednášajúci sú zástupcovia jednotlivých oddelení ADELI Medical Centra, ako aj externí špecialisti. Súčasťou seminárov je aj komentovaná videodokumentácia a fotodokumentácia, workshopy / praktické ukážky. Semináre, ktoré si to budú vyžadovať, budú aj kreditované.

PaedDr. Adelaida Fábianová, odborný garant v odbore klinická logopédia: „Kurzy pre odborníkov sú určené pre logopédov, liečebných a špeciálnych pedagógov, fyzioterapeutov, zdravotné sestry. Majú prehlbujúci vzdelávajúci charakter a poskytujú možnosť oboznámenia sa s novými terapeutickými metodikami a technikami vplývajúcimi na celú orofaciálnu sústavu.“

PREDNÁŠAJÚCI

Prednášať budú odborníci z ADELI Medical Centra – zástupcovia logopedického centra Logopea, oddelenia ranej rehabilitácie BabyMed, oddelenia hyperbarickej oxygenoterapie z OXYMED centra, ako aj mnohí ďalší odborníci. Pripravujeme semináre so zameraním na logopédiu, vývojovú kineziológiu, ranú intervenciu, rehabilitáciu, špeciálnu pedagogiku, motivačné poradenstvo, hyperbarickú oxygenoterapiu a mnohé ďalšie.

CIELENÁ POMOC

Naše edukačné semináre budú zamerané na pomoc telesne a kombinovane hendikepovaným deťom a dospelým, ako aj ich rodinným príslušníkom a blízkym, pričom informácia o konkrétnom zameraní jednotlivých seminárov bude špecifikovaná pri každom z nich.

POČET ÚČASTNÍKOV

Na zabezpečenie kvalitného priebehu seminárov bude počet účastníkov limitovaný a pokiaľ bude o určitý druh seminára zvýšený záujem, veľmi radi ho zopakujeme.

VAŠE OTÁZKY A NÁMETY

Zároveň oceníme, pokiaľ nám aj Vy sami dáte tipy, čo by ste ako prednáškovú tému privítali a my sa v rámci našich možností pokúsime Vaše priania splniť. Vaše námety, ako i otázky k seminárom adresujte, prosím, mailom alebo telefonicky na kontaktnú osobu / koordinátora seminárov:

Ing. Stanislava Horvátová, tel.: 0911 943 239, e-mail: stanka.horvatova@www.nadaciaadeli.sk