Najčastejšie kladené otázky

S týmito otázkami sa stretávame najčastejšie. Verím, že odpovede na ne budú užitočné pre viacerých z vás:

Osobná asistencia alebo opatrovanie?

Osobná asistencia:

Osobná asistencia je určená predovšetkým na osobnostný rast človeka s hendikepom, jeho začlenenie do bežného aktívneho života. Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. je účelom osobnej asistencie pomoc, aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby so znevýhodnením a vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít. Pomoc pri samoobslužných činnostiach je len súčasťou osobnej asistencie pre tých, ktorí sú na ne odkázaní, nie je prioritou ako pri opatrovaní. Najdôležitejšími princípmi osobnej asistencie sú nezávislosť a samostatnosť človeka s hendikepom. 

UPSVaR pri splnení zákonom daných podmienok poskytne príspevok na činnosť osobného asistenta. Osoba s hendikepom si asistenta vyberá sama.

O tento rodiny príspevok požiada priamo občan so zdravotným postihnutím na Úrade práce, sociálnych vecí a (UPSVaR) podľa miesta trvalého bydliska. UPSVaR tento druh kompenzácie navrhne v posudku a prizná počet potrebných hodín osobnej asistencie na celý kalendárny rok.

Podľa § 22 ods. 4 č. zákona č. 447/2008 o peň. príspevkoch – peňažný príspevok na osobnú asistenciu nemožno poskytovať, ak osobnú asistenciu vykonáva manžel, manželka, rodičia alebo fyzická osoba, ktorá prevzala dieťa do starostlivosti alebo fyzická osoba, ktorú súd určil za opatrovníka, deti, vnuci, starí rodičia, súrodenci, nevesta, zať, svokor, svokra a iní rodinní prísušníci.

Osobný asistent z okruhu rodinných príslušníkov môže byť iba za podmienok, že osoba ťažko zdravotne postihnutá má vysoký stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby (najmenej 3 650 hodín ročne), no len v rozsahu 4 hodiny denne – 1 460 hodín ročne (pomoc pri vstávaní a líhaní, osobnej hygiene, polohovaní, obliekaní a vyzliekaní, podávaní liekov a akútnom ochorení).

Nárok na tento príspevok vzniká dovŕšením veku 6 rokov a trvá do veku 65 rokov.

Opatrovanie:

Účelom opatrovania je umožniť človeku, ktorého zdravotný stav nedovoľuje zapájať sa aktívne do bežného života, žiť v prirodzenom domácom prostredí.  Pri opatrovaní sa teda kladie dôraz najmä na zmiernenie následkov zdravotného postihnutia natoľko, aby človeku boli vytvorené dôstojné podmienky na život v domácom prostredí.

O príspevok na opatrovanie požiada ten, kto bude opatrovanie vykonávať na UPSVaR podľa miesta trvalého bydliska. UPSVaR tento druh kompenzácie navrhne v posudku človeku s postihnutím, ktorý je na opatrovanie odkázaný.

Fyzickou osobou na účely poskytovania peňažného príspevku na opatrovanie je blízky rodinný príslušník. Opatrovať môže ale aj osoba, ktorá nie je v príbuzenskom vzťahu s opatrovaným, ale ma trvalý alebo prechodný pobyt v mieste bydliska človeka s postihnutím.

Ako integrovať postihnuté dieťa do „normálnej“ školy?

Pred nástupom do školy by malo každé ťažko zdravotne postihnuté dieťa absolvovať určité testy v niektorom z centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (buď centrom špeciálno-pedagogického poradenstva – CŠPP alebo centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie – CPPPaP). Testy majú za úlohu posúdiť mentálnu, ale aj fyzickú pripravenosť postihnutého dieťaťa zvládať záťaž vyučovacieho procesu.

Ak podľa výsledkov testov nič nebráni tomu, aby bolo takéto dieťa integrované do školy medzi „zdravé“ deti, môže rodič podať žiadosť o individuálnu integraciu priamo na konkrétnu školu.

Môže mať moje dieťa osobného asistenta v škole?

Žiaľ nie… Podľa zákona č. 447/2008 Z. z. je účelom osobnej asistencie pomoc, aktivizácia, podpora sociálneho začlenenia osoby so znevýhodnením a vykonávanie pracovných, vzdelávacích a voľnočasových aktivít. Podľa prílohy č. 4 k tomuto zákonu však osobný asistent nemôže byť s dieťaťom v škole, môže ho do školy iba odprevadiť a zo školy vyzdvihnúť. V triede by mal dieťaťu so špeciálnymi potrebami pomáhať asistent učiteľa podľa tzv. školského zákona č. 245/2008 Zb. o sústave základných a stredných škôl. O školského asistenta musí požiadať škola samotná, a to nielen na základe posúdenia jedného znevýhodneného dieťaťa, ale celkovej situácie v triede. Stojí však za pokus porozprávať sa s riaditeľom školy, aby osobného asistenta dieťaťu s ťažkým telesným postihnutím v škole povolil.

MÁM TELESNÝ HENDIKEP A CHCEM ŠPORTOVAŤ/MÁM TELESNE POSTIHNUTÉ DIEŤA, KTORÉ CHCE ŠPORTOVAŤ. AKO NA TO?

Aj ľudia s telesným postihnutím môžu športovať, zlepšovať si tak svoj fyzický stav a udržiavať sa v dobrej kondícii. Šport vrelo odporúčam každému. Tí, ktorí majú vysoké ambície, energiu a chuť, môžu športovať na reprezentačnej úrovni, zúčastňovať sa na národných a medzinárodných súťažiach. U nás je šport telesne postihnutých zastrešovaný Slovenským zväzom telesne postihnutých športovcov. Tam Vám poradia s výberom športu a športového klubu vo Vašom okolí. Pozrite si stránku Slovenského zväzu telesne postihnutých športovcov www.sztps.sk a kontaktujte sa na tps@sztps.sk.