PODPORENÍ Z GRANTU PODANÁ RUKA III. SÚ:

Vaško Peter 800 Eur
Gerecová Dominika 800 Eur
Šiagi Michal 800 Eur
Václavík Peter 800 Eur
Švecová Alexandra 800 Eur
Krchnavá Sylvia 800 Eur
Tóth Miroslav 800 Eur
Hnidzíková Lenka 800 Eur
Niepelová Lenka 800 Eur
Korenačková Simona 400 Eur
Mravík Ján 400 Eur


Príspevok je potrebné vyčerpať do konca roka 2018.

PODANÁ RUKA III. – PODMIENKY:

 • Grantový program je otvorený od 20.6.2018.
 • Príspevok je určený pre členov Klubu Nadácie ADELI.
 • Žiadatelia v programe Podaná ruka III. môžu získať príspevok maximálne do výšky 800 Eur na rehabilitačný pobyt v ADELI Medical Center v Piešťanoch.
 • Získaný príspevok je možné použiť na rehabilitačný pobyt v ADELI, ubytovanie a stravovanie v ADELI Medical Center počas rehabilitačného pobytu.
 • Príspevok bude možné čerpať od septembra 2018 do konca roku 2018.
 • Príspevok nie je možné kombinovať so zvýhodnenou, tzv. čakačkovou cenou rehabilitačného pobytu.
 • Príspevok nie je možné kombinovať s iným projektom vyhláseným cez Nadáciu ADELI alebo ADELI Medical Center.
 • Príspevok je možné použiť len na pevný termín, ktorý bude pacientom určený.
 • Žiadatelia, ktorí na pobyt nenastúpia (v čase od septembra do decembra 2018), strácajú nárok na príspevok. Táto skutočnosť však bude zohľadnená v ďalšom kole Podanej ruky.
 • Žiadateľom, ktorí pobyt prerušia zo zdravotných dôvodov bude príspevok ponechaný do náhradného termínu pobytu.

Kritériá na posudzovanie a výber uchádzačov o príspevok:

 • Aktívna spolupráca rodiny a blízkych na liečbe a rozvoji hendikepovaného člena rodiny.
 • Prostriedky k dispozícii na rehabilitačný pobyt vo výške aspoň 75% z cenníkovej (nie zvýhodnenej) ceny rehabilitácie.
 • Zohľadnení budú žiadatelia (s ohľadom na počet doručených žiadostí a posúdenie vyššie uvedených kritérií), ktorí nedostali v roku 2017 finančný príspevok z iných projektov Nadácie ADELI (Podaná ruka I., Podaná ruka II.).

Inštrukcie k žiadosti o príspevok:

Žiadosť o príspevok nájdete na webe Nadácie ADELI v časti PROJEKTY – Aktuálne projekty na FB ADELI a v Newslettri Nadácie ADELI. Žiadateľ je povinný vyplniť všetky položky formulára. V prípade chýbajúcich údajov nemôže byť žiadosť adekvátne posúdená.

Kompletne vyplnený a podpísaný formulár je potrebné zaslať najneskôr do 20.7.2018 e-mailom na adresu: smachova@adelicenter.eu alebo poštou na adresu:

Zuzana Šmachová
ADELI Medical Center
Hlboká 45, 921 01 Piešťany

Výsledky grantového kola Podaná ruka III. budú vyhlásené 20.8.2018.