Poplatky služby CarPay

Vážení darcovia,

vzhľadom na zachovanie transparentnosti financovania a prístupu Nadácie ADELI o darovaní 100% všetkých finančných prostriedkov na liečbu pacientov, by sme Vás radi upozornili na poplatky, ktoré nám bude banka strhávať z Vami darovaných financií prostredníctvom služby CardPay.

a) poplatky za platbu kartami, ktoré boli vydané bankami so sídlom v SR a pobočkami zahraničných bánk so sídlom v SR:

 • 1,90 % z finančného daru pri platbe kartou MasterCard, MasterCard Electronic a Meastro
  o príklad: z daru 10 €, dostane pacient 9,81 € a poplatok banke je 0,19 €
 • 1,50 % z finančného daru pri platbe kartou VISA, VISA Electron, V Pay
  o príklad: z daru 10 €, dostane pacient 9,85 € a poplatok banke je 0,15 €

b) poplatky za platbu kartami, ktoré boli vydané vydané zahraničnými bankami.

 • 2,00 % z finančného daru pri platbe kartou MasterCard, MasterCard Electronic a Meastro
  o príklad: z daru 10 €, dostane pacient 9,80 € a poplatok banke je 0,20 €
 • 2,00 % z finančného daru pri platbe kartou VISA, VISA Electron, V Pay
  o príklad: z daru 10 €, dostane pacient 9,80 € a poplatok banke je 0,20 €

c) Karty s logom Diners Club International

 • 2,50 % z finančného daru
  o príklad: z daru 10 €, dostane pacient 9,75 € a poplatok banke je 0,25 €

Zúčtovacia mena je EUR.

Všetkým darcom vopred ĎAKUJEME!

Všeobecné zmluvné podmienky k službe CardPay

Všeobecné zmluvné podmienky medzi Prevádzkovateľom portálu a Darcom (ďalej len „VZP“).

I. Definície pojmov

 1. Prevádzkovateľom portálu www.nadaciaadeli.sk je Nadácia ADELI, Hlboká 45, 921 01 Piešťany, IČO: 42 400 970, DIČ: 2024168355.
 2. Darcom finančných prostriedkov cez internet je každá fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár zverejnený Prevádzkovateľom cez internet (ďalej len „Elektronický formulár“), a tým prispeje ľubovoľným finančným prostriedkom na rehabilitačný pobyt pacientov, ktorých príbehy sú zverejnené na stránkach www.nadaciaadeli.sk .
 3. Finančný príspevok je poskytnutie ľubovoľnej sumy peňazí zo strany Darcu v prospech Prevádzkovateľa za účelom ich použitia na financovanie liečby Pacienta.
 4. Pacient je osoba s telesným postihnutím, ktorej príbeh je zverejnený na stránke www.nadaciaadeli.sk .
 5. Registrácia predstavuje proces registrovania sa Darcu a súčasne akceptovanie týchto VZP zo strany Darcu. Medzi darcom a Prevádzkovateľom sa elektronickým spôsobom zároveň uzatvára Dohoda o poskytnutí finančného príspevku.
 6. Dohoda o poskytnutí finančného príspevku je dohodou, ktorú uzatvára Prevádzkovateľ s Darcom. Dohodou o poskytnutí príspevku Darca bezplatne poskytuje Finančný príspevok Prevádzkovateľovi a ten Finančný príspevok prijíma a Ďalej ho použije v súlade s Nadačnou listinou.

II. Úvodné ustanovenia

 1. Účelom týchto VZP je určiť zásady poskytovania Finančných prostriedkov prostredníctvom www.nadaciaadeli.sk medzi Prevádzkovateľom a Darcom a stanovenie práv a povinností Prevádzkovateľ a Darcu.
 2. VZP sa vzťahujú primerane na všetky poskytnuté Finančné prostriedky poskytnuté prostredníctvom www.nadaciaadeli.sk. Niektoré časti umiestnené na www.nadaciaadeli.sk môžu mať definované vlastné VZP používania.
 3. Internetová stránka www.nadaciaadeli.sk uľahčuje poskytovanie Finančných prostriedkov od Darcov pre Pacientov. Prevádzkovateľ poskytuje technológiu s cieľom umožniť finančnú podporu pre Pacientov na základe požiadavky transparentného financovania.
 4. Každý darca je sám zodpovedný za získavanie informácií, ktoré potrebuje, aby sa rozhodol o podpore konkrétneho Pacienta. Základné informácie poskytnuté Prevádzkovateľovi zo strany Pacienta sú zverejnené na www.nadaciaadeli.sk.

III. Práva a povinnosti Darcu

 1. Darca je oprávnený:
  a) bezplatne a dobrovoľne poskytnúť Finančný príspevok pre Pacienta.
  b) do jedného roka od poskytnutí Finančného príspevku požiadať Prevádzkovateľa o preukázanie využitia poskytnutých prostriedkov (sprístupnením kópií faktúr alebo inou relevantnou formou zdokladovať použitie finančných prostriedkov na liečbu Pacienta). Prevádzkovateľ je povinný Darcovi do tridsiatich dní od doručenia písomnej žiadosti vyhovieť.
  c) uzavrieť s Prevádzkovateľom dohodu alebo zmluvu o poskytnutí Finančného príspevku.
 2. Darca je povinný:
  a) uvádzať presné a pravdivé údaje a na požiadanie Prevádzkovateľa a predložiť listiny, ktoré tieto údaje potvrdzujú. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od všetkých dohôd s Darcom z dôvodu, že Darca uviedol nepresné, nepravdivé alebo neúplné údaje a tieto neopravil, nedoplnil, alebo nedoložil v dodatočnej lehote stanovenej Prevádzkovateľom.
  b) doručiť všetky vyhlásenia, listiny, údaje potrebné a vhodné na realizáciu jeho Finančného príspevku.

IV. Práva a povinnosti Prevádzkovateľa

 1. Prevádzkovateľ je povinný:
  a) použiť poskytnuté Finančné príspevky v prospech Pacienta v čase, keď o to sám Pacient požiada na základe jeho nástupu na liečebný pobyt.
  b) zabezpečiť ochranu poskytovaných informácii a bezpečnosť platieb v bežnom rozsahu.

V. Prevod finančných prostriedkov

 1. Všetky prijaté Finančné príspevky pre jednotlivého Pacienta poukáže Prevádzkovateľ na účet medicínskeho zariadenia na základe vystavenej faktúry.
 2. Darca nemá nárok na úrok z Finančných prostriedkov, ktoré ešte neboli vyplatené.

VI. Zodpovednosť

 1. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za pravdivosť, úplnosť, aktuálnosť a presnosť údajov zverejnených Darcami a príbehmi Pacientov na www.nadaciaadeli.sk. Za tieto údaje zodpovedajú sami poskytovatelia týchto údajov.

VII. Ochrana a použitie osobných údajov

 1. Darca vyjadruje súhlas v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov (zoznam osobných údajov je uvedený v príslušných Elektronických formulároch) a informácií Prevádzkovateľom. Informácie budú spracovávané a uchovávané na účely prevádzkovania www.nadaciaadeli.sk, a to na účely evidovania Darcov, evidovanie jednotlivých Finančných prostriedkov a možnosti priradenia týchto príspevkov ku konkrétnemu Darcovi, realizácie poskytnutia Finančného príspevku, prípadne na iné súvisiace účely týkajúce sa výhradne poskytnutia finančného príspevku Pacientovi.

VIII. Rozhodné právo a riešenie sporov

 1. Zmluvy uzavreté v súlade s týmito VZP sa spravujú Občianskym zákonníkom a ďalšími právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory, ktoré z nich vzniknú, rieši miestne a vecne príslušný súd Slovenskej republiky. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť súvisiacu s použitím príspevku zo strany konečného príjemcu.

IX. Záverečné ustanovenia

 1. Darca a Prevádzkovateľ sa dohodli, že plne uznávajú elektronickú formu komunikácie, najmä prostredníctvom elektronickej pošty internetovej siete ako platnú a záväznú pre obe zmluvné strany. Elektronická forma komunikácie nie je akceptovateľná v prípade námietok týkajúcich použitia darovaných Finančných prostriedkov.
 2. Darca zaslaním elektronického formulára potvrdzuje, že si tieto VZP prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.
 3. VZP platia v znení uvedenom na internetovej stránke Prevádzkovateľa v deň odoslania Elektronického formulára s darovanými Finančnými príspevkami s výnimkou, ak je medzi oboma stranami vyslovene dohodnuté inak.
 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto VZP. Povinnosť písomného oznámenia zmeny VZP je splnená umiestnením na internetovej stránke www.nadaciaadeli.sk.
 5. Tieto VZP sú platné od 1.12.2014. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeniť VZP aj bez predchádzajúceho upozornenia.